MO(O)RE News Czech

Daň z nemovitých věcí

7.1.2019 Hana Stachová

Předmět daně z pozemků ve vazbě na judikaturu soudů Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019. Jako jediné se podává dopředu a podávají ho ti, u nichž se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“, jakými jsou například kolaudace, přístavba, koupě, změna rozlohy pozemku atd. Ve vazbě na judikaturu (rozsudek KS č.j.48 […]


Více info

IX. výzva programu OPPIK Technologie – „Průmysl 4.0“

7.1.2019 Petra Klůnová

V prosinci byla vyhlášena v pořadí druhá výzva v programu OPPIK Technologie se specifickým zaměřením na automatizaci a digitalizaci výrobních procesů. Dotace v rámci této výzvy je určena pro malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců a 50 MEUR obratu), které plánují aplikaci tzv. „Průmyslu 4.0“, budou pořizovat technologie pro automatizaci procesů a budou umět prokázat zvýšení úrovně […]


Více info

Z nedobytných pohledávek půjde „dobýt“ zpět alespoň DPH

7.1.2019 Petr Vondraš

Daňový balíček pro rok 2019, již schválený Poslaneckou sněmovnou, rozšiřuje možnosti, kdy lze získat zpět odvedené DPH z faktur, které nebyly uhrazeny. Rozšíření se týká celkem tří oblastí. První jsou pohledávky, které byly vymáhány v exekučním řízení, ale tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka nebo pohledávka nebyla v exekučním řízení ještě zcela vymožena a od vydání prvního […]


Více info

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

7.1.2019 Jiří Jandečka

V okamžiku účinnosti daňového balíčku bude již v průběhu roku 2019 povinností plátců daně, kteří jsou plátci příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, […]


Více info

Evidence údajů o skutečných majitelích

17.12.2018 Jiří Čermák

Právnické osoby v České republice mají další povinnost – zapsat své skutečné majitele do Evidence údajů o skutečných majitelích. Skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v dané právnické osobě. Tato povinnost se týká všech právnických osob zapsaných do veřejných rejstříků. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (obchodní […]


Více info

Nové výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

17.12.2018 Petra Klůnová

V listopadu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovaný harmonogram výzev svého operačního programu, na základě kterého byly vyhlášeny nové výzvy pro podávání žádostí o dotaci a další jsou do konce roku plánované. Nízkouhlíkové technologie V rámci nových výzev je alokováno 900 MCZK na projekty v oblasti elektromobility, akumulace energie, druhotných surovin a úpravy bioplynu na biometan. Žádosti […]


Více info

Změny v oblasti vysílání pracovníků

17.12.2018 Monika Lodrová

Při vysílání svých pracovníků do EU za účelem poskytování služeb v jiném členském státě se budou muset zaměstnavatelé namísto současného konceptu minimální ochrany zaměstnanců nově řídit obdobnými pravidly, jaká platí pro lokální pracovníky. V současné době platí, že vysílá-li zaměstnavatel svého zaměstnance do země EU, z důvodu poskytování služeb, je povinen zajistit, aby zaměstnanec požíval „minimální ochrany“ dané […]


Více info

Dopady novely zákona o daních z příjmů

17.12.2018 Jan Tecl

V souvislosti s implementací směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD) do českého zákona o daních z příjmů dojde k zavedení několika změn, které mají dopad na daňové plánování a strukturování investic: Exit tax Podstatou ustanovení bude povinnost zdanit zisk poplatníka v případě, že dojde k přemístění majetku do zahraničí bez změny vlastnictví, a to ve státě, odkud […]


Více info

Slovenská implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

22.11.2018 Martin Kiňo

Nová smernica z dielne Európskej únie – Smernica ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) zabezpečuje, aby bola daň platená tam, kde sa vytvárajú zisky a hodnoty. Obsahuje záväzné opatrenia, ktoré musí Slovenská republika implementovať za účelom zamedzenia agresívneho daňového plánovania. Cieľom tejto smernice je zároveň uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní […]


Více info

Francouzská implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

22.11.2018 Susanne Wiener

24. září 2018 předložila francouzská vláda návrh finančního zákona na rok 2019. Tento návrh bude v příštích týdnech projednáván ve francouzském parlamentu a může být pozměněn. Konečné znění bude schváleno před koncem roku 2018. Ptavidla pro omezení odčitatelnosti úroků Článek 13 návrhu finančního zákona pro rok 2019 zavádí do francouzského práva pravidla směrnice proti vyhýbání […]


Více info
1 2 3 14
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design