Česká Republika: Obchod se zbožím mezi členskými státy EU ve vztahu k QUICK FIXES v České republice

24.5.2019

Opatření rychlé nápravy neboli QUICK FIXES mají za cíl sjednotit pravidla pro B2B obchody se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke QUICK FIXES do českého zákona o DPH. Změny oproti současné úpravě budou v České republice významné zejména pro zacházení se zbožím v režimu call-off stock. Ostatní změny většinou jen upřesňují již dosavadní praxi.

Dle platné směrnice Rady EU č. 2018/1910 a prováděcího nařízení Rady EU č. 2018/1912 (dále jen „Evropská legislativa“) se aplikují QUICK FIXES pro následující oblasti:

  1. konsignační sklady (dále jen „call-off stock“),
  2. přiřazování přepravy u řetězových obchodů,
  3. ověřování DIČ odběratele prostřednictvím aplikace VIES,
  4. prokazování osvobození od DPH u intrakomunitárního dodání zboží.

Níže uvádím srovnání současného stavu, který bude platit nejméně do 31. prosince 2019, a stavu od 1. ledna 2020.

Na úvod bych rád zmínil, že dle dosavadní praxe i v případě, že se implementace QUICK FIXES do českého zákona o DPH zpozdí, bude mít český plátce možnost využívat přímých účinků Evropské legislativy.

Ad a) Call-off stock

V současném znění zákona o DPH je pouze jeden stručný odstavec věnující se této problematice. Na výkladu tohoto ustanovení a správní praxi se dohodli zástupci daňových poradců a finanční správy na pravidelném jednání Koordinačního výboru v roce 2004.

Dle tohoto výkladu (zjednodušeně):

Od 1. ledna 2020 výše uvedený výklad přestane být aplikován. Dle připravované novely zákona o DPH by měla od Nového roku začít platit v nezměněném znění Evropská legislativa v této problematice.

Opět velmi zkráceně (detailně zde):

Ad b) Přiřazování přepravy u řetězových obchodů

Současné znění zákona o DPH neobsahuje žádné ustanovení upřesňující přiřazování přepravy u řetězových obchodů.

Tento stav nahrává jak finanční správě ve sporných případech, tak podvodníkům při nepřehledném přeprodávání zboží v rámci jedné přepravy. Hlavní vodítko dává pouze judikatura Soudního dvora EU (C-245/04 EMAG, C-430/09 Euro Tyre, C-386/16 Toridas apod.). Nicméně, ve sporných případech se vedou mnohaleté soudní spory, při kterých bývá i zajišťován majetek českých plátců DPH.

Dle navrhované novely zákona o DPH by měly být od 1. ledna 2020 aplikovány pravidla dané Evropskou legislativou.

Přeprava v rámci řetězových obchodů bude přiřazena k transakci mezi dodavatelem a prostředníkem. Pouze v případě, že prostředník sdělí dodavateli své DIČ pro účely DPH, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení odeslání nebo přepravy, se přeprava přiřadí až k dodání tímto prostředníkem. Prostředníkem se rozumí osoba, která není prvním dodavatelem a zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

Ad c) Ověřování DIČ prostřednictvím aplikace VIES

Český zákon o DPH již od přistoupení České republiky do EU (2004) obsahuje podmínku, že dodavatel je oprávněn osvobodit intrakomunitární dodání zboží z České republiky pouze pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě EU.

Z toho vyplývá, že ověřování DIČ odběratelů prostřednictvím aplikace VIES je hmotně-právní podmínkou v České republice již v současnosti.

Pouze v případě výjimečných případů, které se shodují s judikáty Soudního dvora EU (např. C-24/15 Ploecki nebo C-587/10 VSTR), by se dalo odchýlit od této povinnosti. Toto odchýlení by však zřejmě bylo potvrzeno až při soudním řízením.

Od 1. ledna 2020 se v českém zákoně o DPH v tomto ohledu nic nezmění.

Ad d) Prokazování osvobození od DPH u intrakomunitárního dodání zboží

Současnou správní praxi tvoří zejména česká judikatura. V současném znění zákona o DPH najdeme pouze zmínku o tom, že intrakomunitární dodání zboží lze prokázat čestným prohlášením pořizovatele. Nicméně, dle české judikatury toto čestné prohlášení slouží pouze jako podpůrný důkazný prostředek.

Nejběžnější akceptované důkazy finanční správou jsou mezinárodně uznávané přepravní dokumenty – např. CMR dokument.

V případě rizikovějších intrakomunitárních dodávek, tj. při

se doporučuje být velmi obezřetný. Bohužel česká judikatura ani finanční správa neposkytuje metodiku, jak postupovat ani jaké dokumenty jsou dostatečné pro uplatnění osvobození. Jedno je však jisté. V případě nedostatečné obhajoby skutečnosti, že zboží bylo skutečně přepraveno přes hranice, toto osvobození bude zpětně zamítnuto a bude doměřeno české DPH vč. souvisejících sankcí.

Od 1. ledna 2020 bude česká finanční správa akceptovat dokumenty vyjmenované v Evropské legislativě pro prokázání přepravy (detailněji zde).
Další články autora Petr Linx© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design