Daň z nemovitých věcí

7.1.2019

Předmět daně z pozemků ve vazbě na judikaturu soudů

Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019. Jako jediné se podává dopředu a podávají ho ti, u nichž se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“, jakými jsou například kolaudace, přístavba, koupě, změna rozlohy pozemku atd.

Ve vazbě na judikaturu (rozsudek KS č.j.48 Af 13/2016-37 z 5.12.2017) je nutno nově věnovat pozornost především předmětu daně z pozemků.

Na základě uvedeného judikátu nelze údajům o druhu pozemků evidovaným v katastru nemovitostí přičítat zásadní význam. Mezi evidovaným údajem v katastru nemovitostí a skutečným právním stavem může existovat nesoulad a v takovém případě je nutno druh pozemku posuzovat podle skutečného právního stavu.

Skutečným právním stavem je takový druh pozemku, do něhož předmětný pozemek patří podle pravomocných rozhodnutí správních orgánů nebo z jiných právních důvodů.
Tato skutečnost může mít významný dopad na zpevněné plochy pozemků, neboť podle dosavadního výkladu se za zpevněné plochy pozemku považovaly zpevněné plochy pouze na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí s druhem „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“. Nově tedy může být zpevněná plocha, pokud existují pravomocná rozhodnutí správních orgánů nebo jiné právní důvody, i na druhu pozemku, který je v katastru nemovitostí zapsaný např. jako orná půda.




Další články autora Hana Stachová



© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design