Slovensko: Daňové dopady prevádzkovania e-shopu vo vzťahu k DPH

25.5.2017
Martin Kiňo Martin Kiňo
martin.kino@bdrbb.sk

Internetový obchod „e-shop“ patrí k čoraz viac obľúbeným formám poskytovania produktov alebo služieb realizovaných prostredníctvom internetu, teda „on-line“.

Internetový predaj sa vyznačuje tým, že sa poskytuje „on-line“ bez ohľadu na hranice štátov. V skrátenej forme Vám prinášame prehľad povinností zahraničného a tuzemského prevádzkovateľa e-shopu.

 

Povinnosti zahraničného prevádzkovateľa e-shopu v Slovenskej republike

Ak zahraničný prevádzkovateľ e-shopu dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja a celková hodnota bez dane takto dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku 35 000 EUR, táto zahraničná osoba je povinná registrovať sa na Slovensku podľa § 6 zákona o DPH. Zahraničná osoba môže požiadať o registráciu aj v prípade, ak hodnota zaslaného tovaru do tuzemska nedosiahla v kalendárnom roku limit 35 000 eur.

 

Kedy ide o zásielkový predaj

Za  zásielkový predaj sa považuje predaj tovaru, ktorý zahraničná osoba z iného členského štátu prepraví alebo dá prepraviť na svoj účet do tuzemska kupujúcemu, ktorý nemá pridelené IČ DPH.

Povinnosťou zahraničného prevádzkovateľa e-shopu registrovaného podľa § 6 je podávať daňové priznanie k DPH spolu s kontrolným výkazom, vystaviť faktúry zákazníkom, a plniť si  iné povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH.

Zahraničný prevádzkovateľ e-shopu nemôže vystaviť zjednodušenú faktúru v súlade s § 74 ods. 3 zákona o DPH v prípade, ak ide o zásielkový predaj. To znamená, že vystavená faktúra okrem iného, musí obsahovať aj údaje príjemcu tovaru, základ dane bez DPH, sadzbu dane, výšku dane spolu v EUR. V prípade, ak by predmetná faktúra bola vystavená v inej mene ako je mena EURO, na prepočet na menu EURO sa použije kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci vzniku daňovej povinnosti.

Druhou možnosťou je použiť kurz platný podľa colných predpisov, ktorého použitie sa však musí oznámiť príslušnému daňovému úradu a to ešte pred jeho prvým použitím. Tento kurz je pre daňovníka záväzný počas celého roka. Výhodou colného kurzu je skutočnosť, že je platný počas celého mesiaca od zverejnenia a teda prevádzkovateľ e-shopu nemusí sledovať kurz na dennej báze.

 

Povinnosti tuzemského prevádzkovateľa e-shopu

Podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty je prevádzkovateľ e-shopu ako tuzemská zdaniteľná osoba povinná registrovať sa pre daň z pridanej hodnoty, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahla obrat 49 790 € (§ 4 zákona o DPH).

V prípade, že tuzemský prevádzkovateľ e-shopu nedosiahne uvedený obrat je možná dobrovoľná registrácia.

Ak prevádzkovateľ e-shopu dodáva tovar formou zásielkového predaja do iného členského štátu, je povinný sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty v inom členskom štáte, ak prekročí stanovený limit určený vo vnútroštátnej daňovej legislatíve iného členského štátu a plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z legislatívy príslušného štátu.

V prípade, že prevádzkovateľ e-shopu bude vykonávať transakcie s osobami z iných členských štátov alebo zo zahraničia (krajiny mimo Európskej únii), a nie je už registrovaný ako platiteľ dane podľa § 4 zákona o DPH (t. j. povinná registrácia podľa horeuvedeného obratu, alebo dobrovoľne), zákon o DPH definuje  povinnosť registrácie podľa § 7, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, alebo podľa § 7a, ak sa stáva príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu.

 

Vznik daňovej povinnosti ak sa tovar predáva v tuzemsku

Ak tovar predáva e-shop registrovaný na Slovensku tuzemským zákazníkom, veľký vplyv na určenie miesta dodania tovaru má skutočnosť, či sa tovar prevzal priamo v e-shope alebo je dodanie tovaru spojené s prepravou, prípadne odoslaním. Ak sa zvolí dodanie tovaru spojené s prepravou alebo odoslaním, za miesto dodania sa považuje miesto, kde sa tovar nachádza v čase prepravy alebo odoslania. V prípade, že si zákazník príde prevziať osobne tovar do e-shopu, miesto dodania je miesto, kam si ho príde zákazník vyzdvihnúť. Ak sa teda dodanie tovaru uskutoční na Slovensku, je predaný slovenskému zákazníkovi a e-shop je platiteľ DPH na Slovensku, daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru alebo dňom prijatia úhrady za tovar.

Vzniknuté náklady, ktoré súvisia dodaním tovaru (dobierka a prepravné náklady) sú považované za súčasť základu dane predávaného tovaru.

V prípade, že tuzemský prevádzkovateľ e-shopu predáva tovar len súkromným osobám (nezdaniteľným osobám), nie je povinný vyhotoviť faktúru, ale iba odviesť DPH a dodávku uviesť v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH.

Ak sa prevádzkovateľ e-shopu rozhodne predávať tovar aj podnikateľom, v zmysle zákona o DPH je povinný vystaviť faktúru.

Na zjednodušenie administratívnej náročnosti vzniknutej na základe toho, že dodávateľ elektronických služieb má povinnosť odviesť DPH v členských štátoch svojich zákazníkov, bolo prijaté zjednodušenie, ktoré predstavuje osobitná úprava Mini One-Stop-Shop (MOSS).

E-shop ako dodávateľ elektronických služieb

Samostatnou oblasťou internetového obchodu z pohľadu DPH je dodanie elektronických služieb nezdaniteľným osobám (najmä občanom – nepodnikateľom).

Elektronickými službami podľa zákona o DPH sú:

Na zjednodušenie administratívnej náročnosti vzniknutej na základe toho, že dodávateľ uvedených služieb má povinnosť odviesť DPH v členských štátoch svojich zákazníkov, čomu predchádza registrácia pre DPH v týchto štátoch, bolo prijaté zjednodušenie, ktoré predstavuje osobitná úprava Mini One-Stop-Shop (MOSS).

Povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby, poskytovatelia využívajúci túto úpravu si splnia prostredníctvom jedného daňového priznania podaného cez elektronický portál v členskom štáte, kde sa identifikujú pre využívanie tejto úpravy (tzv. členský štát identifikácie – jednotné kontaktné miesto).

Pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS sa musí dodávateľ  najskôr registrovať. Platiteľ je povinný podať v SR elektronické daňové priznanie MOSS najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa daňové priznanie MOSS podáva. V daňovom priznaní MOSS uvedie jednotlivo dodávky elektronických služieb pre každý členský štát spotreby, v ktorom je daň splatná.
Další články autora Martin Kiňo© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design