Informovaný souhlas

Tímto, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, udělujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů společností Moore Stephens s.r.o. IČO: 264 02 220, se sídlem Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5, za účelem zařazení do registrační databáze a pro další reklamní a marketingové účely, tj. zejména zasílání obchodních sdělení, jakými jsou pravidelné odborné newslettery nebo pozvánky na odborné semináře a konference v maximálním rozsahu do 20 zpráv ročně, a to prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, dokud jsou údaje potřebné pro výše uvedené účely nebo po zákonem stanovenou dobu nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně přímo prostřednictvím svých zaměstnanců v rámci skupiny Moore Stephens v České republice,  seznam jednotlivých kanceláří je k dispozici na webových stránkách www.moorestephens.cz. Správce našich webových stránek a souvisejícího mailingového nástroje do databáze nahlíží pouze na náš výslovný pokyn.

V rámci konání semináře udělujete výslovný souhlas s pořízením fotografií pro marketingové účely.

Na základě zákona máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných osobních údajů, jejich zdrojů a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce je povinen Vám tyto informace bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na jejich poskytnutí předat.

Zjistíte-li, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Pro další informace o Politice ochrany osobních údajů přejděte zde.

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design