Likvidace a jak na ni

11.10.2018

Stejně jako v životě, tak i v podnikání někdy přichází konec. Jak napsal amerických spisovatel Robert Fulghum „O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.“ Stejně tak jednou z možností, jak ukončit život právnické osoby, je její likvidace.

Zrušení společnosti a její likvidace nepatří mezi oblíbené činnosti, kterým by se rádi věnovali společníci, jednatelé nebo právníci a účetní. Celý proces likvidace může být poměrně časově náročný, pokud není společnost zralá na likvidaci správně „připravená“. Celý proces likvidace je možné značně urychlit a zefektivnit. Při zpracování likvidací klademe velký důraz na jejich přípravu na vstup do likvidace. Následně jsme připraveni klientovi poskytnout komplexní řešení zahrnující právní, daňové a účetní služby.

Zrušení společnosti s likvidací může být zcela dobrovolné rozhodnutí společníků. Společnost nenaplnila podnikatelská očekávání, skončil projekt a další fungování společnosti již nemá opodstatnění, společníci ztratili společnou řeč a další pokračování by nemělo smysl… Jistě by se daly najít spousty dalších důvodů. Na místo stávajícího statutárního orgánu nastupuje jmenovaný likvidátor. Jeho úkolem je zpeněžit majetek, uhradit dluhy společnosti a rozdělit společníkům likvidační zůstatek.

V úvahu připadá ale i likvidace na základě rozhodnutí soudu, kdy např. společnost nemá déle než dva roky usnášeníschopný statutární orgán. Soud rovněž jmenuje likvidátora. Nucená likvidace může být rovněž způsob, jak se vyhnout insolvenci v případě, že majetek společnosti nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

V průběhu likvidace oznámí likvidátor vstup do likvidace nejen známým věřitelům, ale zveřejní vstup do likvidace v obchodním věstníku pro širokou veřejnost. Dále likvidátor zajistí úschovu účetních dokladů po výmazu společnosti z obchodního rejstříku a obstará si souhlas správců daně (finanční i celní úřad).

K účetním stránkám likvidace patří sestavení závěrky ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace. V této závěrce likvidátor zohlední další nepokračování účetní jednotky, tj. provede úpravy související s již vytvořenými rezervami, opravnými položkami a dohady, které nebudou prokazatelně zúčtovány v průběhu likvidace. K dalším účetním povinnostem patří sestavení zahajovací rozvahy ke dni vstupu do likvidace a dále pak sestavení účetní závěrky ke dni sestavení konečné zprávy likvidátora a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.

Účetní operace mají samozřejmě i své daňové dopady. Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace je nutné rovněž sestavit daňové přiznání za uplynulou část roku a vypořádat se v něm s výše uvedenými operacemi. Po dobu likvidace si likvidovaná společnost standardně plní své daňové povinnosti. Na závěr se likvidátor potýká se zdaněním likvidačního zůstatku. Toto se může odchylovat od úpravy pro zdanění výplaty podílů na zisku, a to hlavně v případě daňových nerezidentů.

Vyplacení likvidačního zůstatku společníkům a vypořádání daně patří mezi závěrečné operace. Poté následuje podání návrhu na výmaz z obchodní rejstříku. Definitivním výmazem pak společnost právně zaniká.
Další články autora Stanislav Štípek© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design