Miniseriál 8 nejvýznamnějších změn v DPH pro 2019 – Díl 1. Opravy základu daně u nedobytných pohledávek

8.11.2018 Petr Linx Petr Linx - petr.linx@moorestephens.cz

Každý týden do konce roku Vám představím jedno z nejzásadnějších témat z připravovaných změn v oblasti DPH pro rok 2019. Tento týden se podíváme na nové možnosti získání DPH z nedobytných pohledávek.

Přehled témat:

 

Díl 1. Opravy základu daně u nedobytných pohledávek

Český zákonodárce pod tlakem Soudního dvora EU (zejména rozsudky C-330/95 Goldsmiths a C-246/16 Enzo Di Maura) bude umožňovat opravit základ daně u s vysokou pravděpodobností nedobytných pohledávek.

V současné době je umožněno upravit základ daně pouze u přesně vymezených pohledávek v insolvenčním řízení za dlužníky, na které byl prohlášen konkurz (§ 44 ZDPH). Od účinnosti novely zákona o DPH ve 2019 se tento výčet velmi rozšiřuje a již se dostává do souladu se čl. 90 směrnice EU o DPH. Zjednodušeně řečeno, správce daně by měl vybrat pouze tu DPH, která byla dodavateli skutečně uhrazena odběratelem. V nových § 46 – 46g ZDPH budou popsány případy a podmínky, kdy budete moci snížit základ daně u pohledávek, které Vám odběratelé zcela nebo zčásti neuhradí.

Cílem tohoto příspěvku není detailní rozbor navrhovaných paragrafů, ale představení všech plnění, na které se tyto opravy budou vztahovat. Dále si dovolím přidat především upozornění na různé zákeřnosti, které se musí vzít v úvahu při uplatňování tohoto pozitivního instrumentu.

Hned na úvod bych rád zmínil přechodná ustanovení. Zákonodárce určuje, že až nově započatá řízení po účinnosti této novely umožní opravy základu daně dle nových pravidel. Pro praxi to znamená, že správce daně nebude chtít umožnit opravu základu daně u pohledávek vymáhaných v exekučních řízeních, insolvenčních řízeních či řízeních o pozůstalosti, které započaly před účinnosti této novely.

Začnu netradičně případy, kdy můžeme na opravu základu daně zapomenout:

 1. Věřitel a dlužník jsou nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění byli:
  • kapitálově spojenými osobami (25 % základního kapitálu či hlasovacích práv),
  • osobami blízkými,
  • společníky téže společnosti a toto plnění bylo uskutečněno na základě příslušné společenské smlouvy.
 2. Dlužník byl ke dni uzavření smlouvy související s danou pohledávkou nespolehlivým plátcem nebo osobou.
 3. Dlužník není věřiteli dostatečně znám.
 4. Věřitel nejpozději k datu dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl, vědět měl a mohl, že zdanitelné plnění nebude řádně zaplaceno.
 5. Dlužník přestal být plátcem.

Zákeřnosti skrývající se v okruzích zapovězených pohledávek:

Výčet pohledávek, u kterých budete moci opravit základ daně:

 1. Jsou vymáhány v exekučním řízení podle exekučního řádu a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky.
 2. Byly vymáhány v exekučním řízení podle exekučního řádu, které skončilo zastavením pro nemajetnost dlužníka.
 3. V insolvenčním řízení se k nim přihlíží a insolvenční soud:
  • rozhodl o prohlášení konkursu nebo o přeměně reorganizace v konkurs,
  • ze zprávy pro oddlužení je zřejmé, že pohledávka nebude zcela nebo zčásti uspokojena,
  • zastavení insolvenčního řízení, pokud je z rozhodnutí zřejmé, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.
 4. Z výsledku skončeného řízení o pozůstalosti je zřejmé, že nebudou zcela nebo zčásti uspokojeny.
 5. U takových pohledávek, u kterých bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle a) až d), ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

Zákeřnosti skrývající se ve výčtu pohledávek:

Lhůta pro provedení opravy základu daně jsou 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém:

 1. se uskutečnilo zdanitelné plnění, nebo
 2. došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována dílčí plnění.

Tato lhůta neběží po dobu exekučního řízení, insolvenčního řízení, řízení o pozůstalosti a správního, soudního nebo rozhodčího řízení vedeného za účelem nebo v souvislosti se vznikem exekučního titulu, dále od zahájení likvidace dlužníka do zahájení insolvenčního řízení.

Zákeřnosti skrývající se ve lhůtě pro opravu základu daně:

Výše opravy základu daně se zdá být jasná. Většinou se bude rovnat základu daně u nedobytné pohledávky.

Zákeřnosti skrývající se ve stanovení částky pro opravu základu daně:

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které je uskutečněno zjednodušeně:

Z pohledu státní pokladny je to velmi výhodné nastavení. Opravný daňový doklad se vystavuje do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, na základě kterých se rozhodl tuto opravu provést (splnění podmínek pro možnost opravu provést ve lhůtě pro opravu), nebo je povinen tuto opravu provést (změna kvalifikovaného odhadu, změna hodnoty pohledávky, následné zrušení opravy).

Zákeřnosti skrývající se ve stanovení dne uskutečnění opravy základu daně:

Na závěr bych rád uvedl, že se nejedná o libovůli zákonodárce, který by chtěl zpříjemnit život plátcům, ale o doplnění chybějících procesních ustanovení dle požadavků Soudního dvora EU. Bez této novely by se plátci mohli domáhat přímého účinku směrnice EU o DPH, a to v širším rozsahu, než je navrhováno. Rád bych také zopakoval, že nevidím žádnou překážku pro uplatňování těchto práv i před účinností této novely. Rozbory čl. 90 směrnice EU o DPH a zásady neutrality a proporcionality v ustálené judikatuře Soudního dvora EU mluví jasnou řečí.

Další články autora Petr Linx

© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design