Nové podmínky pro investiční pobídky

13.9.2019

Dne 6. 9. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o investičních pobídkách, která změnila podmínky pro jejich získávání. Na veřejnou podporu již mají šanci dosáhnout jen výrobní projekty s vyšší přidanou hodnotou a přesahem do výzkumu a vývoje, nadále jsou podporována technologická centra a centra strategických služeb.

Zásadní změnou je, že o poskytnutí investiční pobídky již nerozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale schvaluje ho Vláda ČR. Doposud měla vláda v kompetenci jen schvalování strategických investičních akcí, od teď bude rozhodovat o všech investičních záměrech.

Novela zákona vymezuje podmínky pro investiční pobídky jen obecně, konkrétní podmínky pro jejich přidělení stanovuje samostatné nařízení vlády (č. 221/2019). Vláda tak má možnost pružně reagovat na aktuální hospodářský vývoj ČR a podmínky pro přidělování investičních pobídek může měnit.

Nařízení vlády například definuje, co se rozumí pod pojmem „činnost s vyšší přidanou hodnotou“. Pro výrobní společnosti to znamená, že průměrná mzda u 80 % jejích zaměstnanců musí dosáhnout úrovně průměrné mzdy v kraji a současně musí společnost spolupracovat s výzkumnými institucemi a zaměstnávat alespoň 10 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Spolupráci s výzkumnými institucemi a podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců může společnost nahradit podílem zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, který musí činit nejméně 2 %, nebo pořízením strojního zařízení pro výzkum a vývoj nejméně ve výši 10 % způsobilých nákladů. Výrobní projekty realizované na území státem podporovaného regionu jsou zvýhodněné, ty nemusí podmínku vyšší přidané hodnoty splnit.

Limit pro pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro investiční akci ve výrobě zůstává zachován (investice minimálně 100 mil. Kč, z toho nejméně 50 mil. Kč do strojního zařízení). Příznivou zprávou pro malé a střední podniky může být, že pro ně platí limit poloviční, stejně tak jako pro projekty, které budou realizovány v hospodářsky problémových regionech.

Nově musí zájemci o investiční pobídku v žádosti vyčíslit a zdůvodnit předpokládaný přínos investiční akce pro region a stát, což může být někdy komplikované.

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu by nová kombinace podmínek pro investiční pobídky měla motivovat k investicím do náročnějších aktivit a zvýšit tak mezinárodní konkurenceschopnost ČR.

Budete-li potřebovat podporu při zpracování žádosti o investiční pobídku nebo v případě jakýchkoli dotazů k dané problematice, můžete se na nás obrátit.
Další články autora Ivana Hlavatá

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design