Slovensko: Novy systém DPH na úrovni EÚ na zlepšenie cezhraničného obchodovania vo vybraných oblastiach, tzv. rýchle riešenia („Quick Fixes“)

24.5.2019
Martin Kiňo Martin Kiňo
martin.kino@bdrbb.sk

Ku koncu roka 2018 Európska komisia schválila návrh na štyri  tzv. rýchle riešenia DPH, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2020  a budú mať význam pre spoločnosti, ktoré obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni. Tieto plánované rýchle riešenia požadovali členské štáty EÚ s cieľom zlepšiť každodenné fungovanie súčasného systému DPH.

Tieto riešenia sa týkajú nasledovných oblastí:

 

Call-off stock 

Prvé rýchle riešenie sa vťahuje na DPH pri premiestnení tovaru v systéme call-off stock do tzv. konsignačného skladu v inom členskom štáte a je určený na dodanie pre jediného vopred určeného zákazníka. Zjednodušenie spočíva v tom, že úprava call-off-stock predstavuje jedno dodanie v členskom štáte, kde začína preprava tovaru a jedno nadobudnutie tovaru v členskom štáte, kde skončí preprava tovaru, kde sa nachádza sklad tovaru. Predíde sa tým tomu, že dodávateľ má samostatnú transakciu – premiestnenie tovaru do iného členského štátu s povinnosťou registrovať sa v členskom štáte nadobudnutia tovaru. Možnosť uplatňovať tzv. call-off-stock je podmienené tým, že obe zúčastnené strany danej transakcie sú zdaniteľnými osobami.

V súčasnosti táto možnosť nie je povinná pre všetky členské štáty, čo spôsobuje nejednotnosť a prekážku v uplatnení zjednodušenia.

 

IČ DPH ako vecná požiadavka

Pre oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu bude IČ DPH nadobúdateľa predstavovať podstatnú hmotnoprávnu podmienku. Od 1. januára 2020 bude možné uplatniť oslobodenie od DPH len vtedy, ak zákazník oznámil dodávateľovi platné identifikačné číslo DPH podľa VIES, ktoré mu pridelil iný členský štát ako ten, v ktorom sa preprava tovaru začína. Ak dodávateľ neuvádza platné identifikačné číslo DPH, tak nebude možné uplatňovať nulovú sadzbu DPH.

 

Reťazové obchody

Revidovaná smernica o DPH bude obsahovať osobitné nariadenie pre reťazové transakcie. Zavedenie jednotných kritérií a legislatívnych zlepšení s cieľom zjednodušenia a harmonizácie pravidiel DPH pre posudzovanie reťazových obchodov. Kritériá slúžia na určenie, v ktorej dodávke reťazovej transakcie nastane preprava tovaru.

Zavedie sa právny predpoklad, podľa ktorého, ak prepravu uskutočnil jeden zo sprostredkujúcich dodávateľov v reťazci, alebo ak sa preprava uskutočnila na jeho účet, táto preprava sa priradí:

a) dodaniu pre tohto sprostredkujúceho dodávateľa:

b) dodaniu pre nasledujúci subjekt v reťazci, t.j. dodanie, ktoré uskutočnil sprostredkujúci dodávateľ, ak nebola splnená niektorá z dvoch podmienok určených v písm. a)

Tieto podmienky je možné aplikovať iba v prípade, ak sú všetky zúčastnené strany v reťazovom obchode zdaniteľnými osobami registrovanými na účely DPH.

 

Preukazovanie prepravy tovaru medzi členskými štátmi

Nový návrh zavádza od 1. januára 2020 povinnosť preukázať konkrétne dôkazy o preprave tovaru pri oslobodenom dodaní tovaru od DPH pri cezhraničných dodávkach, kedy dodávateľ musí preukázať, že prepravovaný tovar skutočne prešiel do iného členského štátu. Pre účely oslobodenia od dane vzniká dodávateľovi povinnosť preukázať minimálne dva dôkazy potvrdzujúce prepravu tovar ako napr. podpísaný doklad CMR, oficiálne doklady vydané verejným orgánom (napr. notárom) potvrdzujúce ukončenie prepravy, zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim alebo objednávka na kúpu, v ktorých sa uvádza miesto určenia tovaru a pod.

V prípade, že bude preprava zabezpečovaná nadobúdateľom, potom bude nadobúdateľ, povinný poskytnúť dodávateľovi písomné vyhlásenie, že tovar prepravil.
Další články autora Martin Kiňo© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design