Praktický pohled na novou oznamovací povinnost při platbách do zahraničí

14.5.2019

Od 1. 4. 2019 je nově upravena oznamovací povinnost daňových subjektů vůči správci daně, která podstatně obsahově rozšiřuje výčet případů, kdy má daňový subjekt povinnost podávat  tzv. oznámení.

Povinnost do 31. 3. 2019
Plátci daně vznikala povinnost podat oznámení správci daně, pokud srážel daň z příjmů plynoucích zahraničním osobám (daňovým nerezidentům) ze zdrojů na území České republiky.
Tato povinnost zůstává stejná i po 1. 4. 2019, změnil se pouze formulář.

Nová (přidaná) povinnost od 1. 4. 2019
Nové povinnosti se týkají příjmů plynoucích zahraničním osobám, daňovým nerezidentům, i pro případy, kdy je jejich příjem od srážkové daně osvobozen nebo takový příjem nepodléhá zdanění na základě mezinárodní smlouvy (typicky smlouva o zamezení dvojího zdanění).
Daňový subjekt je nově povinen oznamovat příslušnému správci daně i tyto příjmy, a to přes to, že žádná daň sražena nebyla.

O jaké příjmy se jedná?
O příjmy, které mají zdroj na území České republiky. Taxativně je vyjmenovává český zákon o daních z příjmů, jejich zdanění může zmírnit (sazbou, osvobozením, vynětím ze zdanění…) mezinárodní smlouva.

Zjednodušeně řešeno vždy, pokud se z České republiky platí do zahraničí, je na místě posoudit, zda se jedná o oznamovaný příjem. Nebude se obvykle týkat běžného obchodu, tedy nákupu „věcí“ či „běžných“ služeb, ale například u licencí, nájmů či různých typů finančních plnění je třeba se mít již na pozoru.

Některé příklady, kdy je daňový subjekt nově povinen oznámení podávat:

Výjimka na základě výše příjmu
Zákon obsahuje výjimku z uvedené povinnosti, pokud se jedná o částky nepřesahující 100 tis. Kč za jeden kalendářní měsíc.
Uvedená hranice 100 tis. Kč se posuzuje ZVLÁŠŤ pro KAŽDÝ druh příjmu vůči KAŽDÉ osobě.

Například: Pokud je v rámci jednoho měsíce vyplacen podíl na zisku dceřinou společností zahraniční mateřské společnosti ve výši 100 tis. Kč a zároveň ve stejném měsíci je vyplácen úrok zahraniční společnosti (pokud takový úrok nepodléhá zdanění v ČR na základě mezinárodní smlouvy) ve výši 60 tis. Kč, pak NEVZNIKÁ povinnost podávat oznámení. Je tomu tak proto, že se jedná o různé druhy příjmů – podíl na zisku a úrok, částky se tedy „nesčítají“ a povinnost nevzniká, ani pokud by oba příjmy byly vypláceny stejné zahraniční osobě.

Do kdy se podává oznámení?
Ve stejné lhůtě, jako kdyby byla daň sražena, pokud by příjem nebyl osvobozen. Obvykle do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je prováděna srážka.

Například: V květnu 2019 bude zahraniční mateřské společnosti vyplacen podíl na zisku od dceřiné společnosti. Daňovému subjektu (dceřiné společnosti) vzniká povinnost podat oznámení správci daně o takovém příjmu do konce června 2019, tj. do konce následujícího měsíce po vyplacení.

Kdy se podává první oznámení?
Pro oznamované příjmy, u kterých by vznikla povinnost srazit daň v dubnu 2019, se musí oznámení podat správci daně již do konce KVĚTNA 2019.

Jakou formou se podává oznámení?
Oznámení se podává výhradně na formuláři MFČR dostupném na stránkách Finanční správy (nebo na formuláři se shodnými údaji – např. tisk z účetního/daňového programu). Momentálně je dostupná pouze pdf verze, předpokládáme, že „vyplňovací“ formulář bude ještě doplněn. Odesílá se elektronicky (podepsaná datová zpráva – datová schránka, EPO…) –  v podstatě shodně s tím, jak se již v současné době činí většina podání vůči správci daně.

Existují výjimky v oznamovací povinnosti?
V odůvodněných případech je možné požádat o zproštění oznamovací povinnost správce daně.
Až správní praxe nám ukáže, co bude považováno za „odůvodněný“ případ. Povinnost se nevztahuje na příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání a obdobné příjmy).

Jsou specifikovány následky v případě nepodání oznámení?
V případě nesplnění povinnosti podat oznámení se daňový subjekt vystavuje potenciálnímu riziku uložení pokuty za nesplnění své povinnosti a to až do výše 500 tis. Kč.

Výše uvádíme pouze minimum příkladů a jejich kombinací, u kterých bude nutno posuzovat, zda vzniká oznamovací povinnost. Dá se předpokládat, že až budoucí praxe odpoví na řešení sporných  otázek, které budou vznikat a které nás a jistě i Vás napadají již nyní.
Další články autora Hana Patočková

Další články autora Lukáš Toman© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design