Převod rodinné firmy na další generaci

11.2.2019

Převod obchodního podílu na vybudované společnosti na rodinného příslušníka je pouze jednou částí celé transakce. Úspěšné předání firmy je otázkou pečlivého nastavení vztahů v podniku i rodině.

Vybudovat prosperující firmu je pro jejího zakladatele obvykle snazší, než převést její řízení na své potomky či rodinné příslušníky. Přitom rodinná firma vždy byla a je základem prosperity společnosti. Zvláště v německých zemích to platí i přesto, že některé rodinné firmy se staly ve svém oboru globálními hráči. Každá transakce má své daňové souvislosti, ty však v tomto případě nemusí být nejdůležitější. Čím úspěšnější podnik, tím větší hodnota podniku, tím více lze pokazit. V rámci přípravy takových transakcí proto společně řešíme především definici cílového stavu, míru zapojení rodinných příslušníků i stávajících vedoucích pracovníků do managementu podniku, strategii jejich odměňování, podílů na zisku. Diskutujeme otázku vzniku rodinné holdingové společnosti a rodinné ústavy a v neposlední řadě také nastavení renty pro odcházejícího zakladatele.

Často zakladatel podniku na počátku procesu přemýšlí pouze o zajištění kontinuity v oblasti řízení podniku a převodu obchodního podílu. Samotný převod obchodního podílu na společnosti s.r.o. či akciové společnosti je jednoduchý a po splnění časového testu 5 let od nabytí obchodního podílu je příjem z převodu podílu od daně z příjmů osvobozený. Stejně tak i v případě darování obchodního podílu svým potomkům je takový nepeněžitý příjem u potomků od daně z příjmů osvobozen. To, co je složité, je přijetí řešení, které bude fungovat dlouhodobě i v rámci celé rodiny.

Při vytvoření společného podniku spolu s dětmi je nutné si uvědomit, že vyplácené podíly na zisku jsou v současné době v ČR, a v dohledné době také budou, při výplatě u zdroje zatíženy 15% srážkovou daní pro fyzické osoby. Na druhé straně při vytvoření vhodné struktury rodinného holdingu je výplata podílu na zisku od dceřiné společnosti na mateřskou obvykle od daně z příjmů osvobozena. Vytvoření mateřské společnosti umožňuje účast na společnosti také těm potomkům, kteří se na řízení úspěšně vybudované dceřiné společnosti nebudou osobně podílet, umožňuje dědění podílu a budoucí participaci na ziscích podniku v míře, kterou určí její zakladatel. Je důležité obhájit před správcem daně, že hlavním cílem vytvoření struktury podniků nebylo snížení daňových povinností poplatníka, ale uspořádání rodinného majetku, převod obchodních podílů na nové společníky a také změna vedení a rozhodování o podniku.

Při přípravě optimálního řešení obvykle zvažujeme také využití speciální formy vlastnictví svěřenského fondu, který může být pro správu rodinného majetku vhodný. Ukazuje se jako dobré řešení v případech, kdy se potomci nemohou či nechtějí přímo účastnit při řízení vybudovaného podniku a správě rodinného majetku. Problematiku svěřenských fondů do detailu popisuje publikace Svěřenské fondy: příležitosti a rizika, jejímž spoluautorem je Partner naší plzeňské kanceláře.
Další články autora Michaela Srpová

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design