Prokazování nákladů na reklamu: judikatura z roku 2017

13.2.2018 Marta Krčálová

Každý podnikatel potřebuje, aby se o něm vědělo a potenciální zákazníci jej znali. Často proto vynakládá nemalé prostředky na reklamu a propagaci, které chce následně uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů – tedy jako výdaj mající vliv na výši vyměřené daně.

Na druhou stranu právě výdaje na fiktivní reklamu byly, a dle rozsudků stále jsou, častým nástrojem nezákonného snižování daňové povinnosti. Pracovníci finanční správy jsou si tohoto vědomi a proto náklady na reklamu bývají předmětem jejich intenzivního zkoumání. Judikatura k této problematice je rozsáhlá a také v roce 2017 bylo publikováno několik rozsudků týkajících neprokázání výdajů na reklamu. Soudní spory se týkaly výdajů na reklamu na závodních autech a sportovních zápasech (např. 6 Afs 191/2017-42, 10 Afs 310/2016-35 a 3 Afs 177/2016-45). Ráda bych shrnula podstatné obecné závěry, které z uvedené judikatury pro praxi plynou.

Jedním z případů řešených v roce 2017 byla situace, kdy podnikatelka v oboru pekařství zaplatila 600.000,- Kč za reklamu na automobilových závodech a vozidlech za účelem „nalezení nových odběratelů pro pekařské výrobky.“ Podnikatelka doložila reklamní materiály, fotodokumentaci, videozáznamy s logem na vozidle a také bezhotovostní úhradu na účet dodavatele. Dokladově by se tedy reklama mohla zdát za dostatečně podloženou. Správce daně, a následně soud, nicméně neuznal vynaložený výdaj jako daňově uznatelný.

Jako důvody svého rozhodnutí uvedl sérii zjištěných rozporů. Prvním z nich byla skutečnost, že dodavatel reklamních služeb byl v době šetření finanční správy nekontaktní a podnikatelka tedy neprokázala, že výdaj byl realizován vůči tomuto subjektu. K dotazům týkajících se zahájení obchodní spolupráce byly ve svědeckých výpovědích rozdíly. Nejasnosti panovaly také ohledně subdodavatele reklamy – tedy majitele soutěžního vozidla, na kterém byla reklama umístěna, který podal správci daně pouze obecné informace, které se netýkaly obchodní transakce s touto podnikatelkou. Nadto byla řešena otázka nepřiměřenosti nákladů za reklamu. Vzhledem k výši nákladu na reklamu soud konstatoval, že by bylo logické předpokládat, že bude smlouva obsahovat detailní specifikaci reklamní plochy, grafické podoby a četnosti výskytu loga. Ovšem dle strohé smlouvy tak fakticky forma a rozsah reklamy ujednán nebyl (včetně místa reklamy na voze, seznamu závodů). Podnikatelka se navíc nezajímala o efektivitu a vyhodnocování účinků reklamy a nebyla schopna konkrétně odpovědět na otázku, jaký vliv měla reklama na její činnost (účelnost vynaložených prostředků). Ve světle těchto skutečností Nejvyšší správní soud konstatoval, že se postup podnikatelky nejeví jako ekonomicky racionální, podložený ekonomickým motivem, ale pouze snahou o krácení daně z příjmů. „Pokud chce daňový subjekt eliminovat důsledky svého pochybení, musí vynaložení výdaje prokázat jednoznačným, transparentním způsobem, tedy uvést a dokázat veškeré skutečné okolnosti týkající se předmětného výdaje, které budou v souladu s ostatními zjištěnými údaji a budou vytvářet přehledný a důvěryhodný obraz o celé transakci.“

Z dalších rozsudků na toto téma bych ráda vyzdvihla, že v rámci vyšetřování jsou detailně zkoumány předložené fotografie, videozáznamy a seznamy závodních akcí – tedy prokazování v jakém rozsahu a jakým způsobem byla služba poskytnuta. Některé fotografie nebyly uznány jako důkaz, neboť nezachycovaly, že by se auta s reklamou účastnila nějaké soutěže. Za podezřelé také soud shledává absenci monitoringu provedené reklamy.

V neposledním rozsudku týkajícím se reklamy na zápasech týmu FC Baník Ostrava došlo dokonce k porovnávání podmínek poskytnutí reklamy různým subjektům a dovození zjevného rozdílu mezi cenami za reklamní službu poskytnutou kontrolovanému subjektu.

K prokazování reklamy Vám nestačí pouze předložit listinné podklady, ale musíte být schopni detailně prokázat rozsah poskytnutí služby, ekonomickou racionalitu vynaložení výdaje a případně obvyklost ceny. Celkový obraz „příběhu“ musí být jednoduše uvěřitelný. Nezapomínejte proto vždy uchovávat potřebné důkazní prostředky pro budoucí obhájení výdaje.

Další články autora Marta Krčálová

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design