Prokazování výdajů u marketingových akcí

11.2.2019

Pro prokázání daňové uznatelnosti výdajů na marketing je nutné doložit, že se předmětná marketingová akce fakticky uskutečnila, kdy se uskutečnila, v jaké rozsahu, za jakou cenu a kdo ji provedl. Správce daně často při kontrole využívá toho, že je těžké důkazní prostředky zpětně dohledat či opatřit. Proto nezapomínejte pověřit přípravou i archivací dokumentace přímo marketingové oddělení, předejdete tím případným problémům při kontrole.

Strategické je systematicky shromažďovat dokumentaci týkající se celé marketingové akce – objednávky, korespondenci, smlouvy, videonahrávky, zápisy o akcích, fotodokumentaci či předávací protokoly. Z dokumentace by mělo být zřejmé, že se jedná o konkrétní akci, kterou není možné zaměnit za jindy pořádanou akci. Pokud existuje přímá souvislost s dosaženými výnosy, nezapomeňte ji zaznamenat. Výše nákladů na reklamní akci by neměla být ve zjevném nepoměru vůči rozsahu plnění, které prokážeme, že jsme obdrželi.

V souvislosti s marketingovými akcemi také dochází k poskytování různých propagačních předmětů či vzorků. V takovém případě není vždy nutné dodržet maximální limit 500 Kč bez DPH pro reklamní a propagační předmět, ale je nutné prokázat dostatečně silnou vazbu s výnosy získanými z následného prodeje zboží nebo služeb. Při poskytování vzorků zboží je důležité doložit, že byly rozdány osobám, u kterých je předpoklad, že se jedná o potenciální odběratele. V opačném případě není náklad na poskytnuté vzorky daňově uznatelný a je nutné odvést DPH z ceny, za kterou by bylo možné jej pořídit.

Z judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek č. j. 2 Afs 44/2003-73) vyplývá, že z ustanovení §24 odst. 1 zákona o daních z příjmů nelze dovodit, že vynaložené výdaje se vždy musí reálně projevit v příjmech daňového poplatníka. Tedy že mezi výdaji a příjmy nutně existuje vztah jakési přímé úměry. Smysl tohoto ustanovení však zjevně spočívá v tom, že se musí jednat o výdaje za tímto účelem vynaložené.

Nebude-li řádně doložena souvislost mezi marketingovými náklady a zdanitelnými výnosy nebo pokud půjde o náklady na reprezentaci, mohou být zcela nebo z části náklady posouzeny dle §25 odst. 1 písm. t) jako daňově neúčinné. Je mnohdy obtížné určit, kde končí marketing a začíná reprezentace. V praxi bude tedy zřejmě část nákladů v případě marketingových akcí vyhodnocena jako daňově neuznatelná – např. vystoupení umělců, sportovců na propagační akci apod.
Další články autora Lenka Housková

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design