Prokazování výdajů z titulu licenčních poplatků

12.6.2014

Velmi častou nákladovou položkou v účetnictví českých společností jsou náklady hrazené v rámci / mimo skupinu z titulu užívání know-how, licencí, patentů, obchodních známek, výrobních postupů na základě uzavřených licenčních smluv. Problematikou licenčních poplatků z pohledu jejich poskytovatele jsme se zabývali v minulém čísle našeho newsletteru. Dnes se zaměříme na problematiku z pohledu příjemce.

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal k tomuto tématu v prosinci minulého roku rozsudek, ve kterém potvrdil postup českého finančního úřadu, který licenční náklady hrazené českou společností nizozemské mateřské společnosti z titulu používání a reprodukce obchodní značky a loga neuznal za náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Situace byla v daném případě o to zajímavější, že nizozemská mateřská společnost licenční poplatky fakturovala právě na základě provedené daňové kontroly nizozemského správce daně, ze které vyplynulo, že nizozemská společnost měla dostávat od východoevropských společností (vč. českého subjektu) za kontrolované období úhradu za prodej výrobků ve výši 900 TEUR (výpočet této částky nebyl ve zprávě blíže specifikován), jejíž dílčí část byla českému subjektu vyfakturována. Pro následující období byla, v souladu s nizozemskou daňovou legislativou a správnou aplikací techniky transfer pricing, s finančním úřadem dohodnuta úplata ve výši 3 % čistého obratu.

V daném případě daňový subjekt neunesl své důkazní břemeno, když neprokázal, zda v rozhodném období používal obchodní značku a logo a v jakém rozsahu se tak případně stalo, přičemž jako důkaz nepostačilo obecné tvrzení českého subjektu, že obchodní značka je používána na výrobcích, písemné dokumentaci, obchodních listinách, reklamních a propagačních předmětech. Rovněž samotné zprávy nizozemského správce daně ani výpočet fakturované částky nelze, dle názoru NSS, považovat za dostatečný důkaz o oprávněnosti úhrady licenčních poplatků.

Máte-li tedy ve svém účetnictví náklady z titulu Vámi hrazených licenčních poplatků, doporučujeme disponovat důkazními prostředky o tom, že:

V opačném případě riskujete, že Vám finanční úřad vybrané náklady neuzná.

 

Autor: Michal Daňsa
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design