Rakouská implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

22.11.2018 Mag. Florian Würth - f.wuerth@msct.at

Evropská směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, zkráceně „ATAD“ podle anglického názvu „Anti Tax Avoidance Directive”, byla zveřejněna v roce 2016. Směrnice navazuje na některé body pocházející z akčního plánu BEPS iniciovaného OECD. Všeobecně platí, že členské státy jsou povinny uvést směrnici ATAD v účinnost od 1. ledna 2019. Dalším rozšířením je novela směrnice ATAD, směrnice ATAD II, která byla zveřejněna v roce 2017. Většina opatření směrnice ATAD II se musí implementovat s účinností od 1. ledna 2020.

Když byla směrnice ATAD zveřejněna, platily v Rakousku již zákonné normy, jejichž předmětem byla opatření obsažená ve směrnici ATAD. Proto se nemusely všechny body od základu nově realizovat, ale postačovalo mnohé z nich jen adaptovat nebo je dokonce ponechat.

 

Omezení odečitatelnosti výpůjčních výdajů

Rakousko zavedlo omezení odečitatelnosti výpůjčních výdajů v roce 2014, které bylo s ohledem na článek 11 směrnice ATAD ponecháno a nenahrazeno ustanovením, které souhlasí s čl. 4 směrnice ATAD. Podle rakouského pravidla pro omezení odečitatelnosti lze odečíst úroky hrazené spojeným osobám jen tehdy, jestliže příjmy z úroků u přijatého plnění podléhají sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši nejméně 10 %. V ostatním platí tato ustanovení také pro licenční poplatky v rámci skupiny.

Je třeba si počkat na to, zda a kdy Rakousko toto ustanovení nahradí, aby odpovídalo regulačnímu standardu článku 4 směrnice ATAD.

 

Zdanění při odchodu – exit tax

Rakousko zavedlo před několika roky ustanovení týkající se zdanění při odchodu (exit tax) pro přesun majetku. Tato ustanovení zůstala z větší části nepozměněna, ale některá odborná kritéria byla upravena a byla snížena možnost úhrady daní připadajících na dlouhodobý majetek na splátky v souladu s článkem 5 směrnice ATAD na 5 let.

 

Obecné pravidlo proti zneužití daňového režimu – GAAR (General Anti-Abuse Rule)

Rakousko mělo už dlouho ustanovení pro zákaz zneužití národního daňového práva. Jelikož tato ustanovení byla velmi podobná opatřením v čl. 6 směrnice ATAD, byla dosavadní formulace upravena, aby odpovídala znění a kritériím směrnice ATAD. Musíme si počkat na to, jak důležitý bude dopad těchto změn v praxi a rozhodovací praxe příslušných soudů pro daňové záležitosti.

 

Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti – CFC (Controlled Foreign Company) Rule

Rakouské národní daňové právo neobsahovalo před článkem 7 směrnice ATAD žádná ustanovení týkající se zahrnutí vybraných příjmů zahraniční ovládané společnosti do základu daně ovládající společnosti. Bylo tak tedy poprvé do rakouského zákona o dani z příjmu právnických osob vloženo pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti. Toto pravidlo se aplikuje na zisky realizované po 1. lednu 2019. Rakousko se rozhodlo z aplikace tohoto pravidla vyjmout společnosti, jejichž pasivní příjem činí ne více než třetinu jejich zdanitelného příjmu. Je stanovena zanedbatelná hranice pro společnosti s nízkými zisky. Toto pravidlo se použije, jestliže zdanění pasívních příjmů je nižší než 12,5 %. Proto by se toto pravidlo mohlo dokonce aplikovat na společnosti v určitých jiných členských státech EU (např. Bulharsko, Kypr, Maďarsko).

 

Hybridní nesoulady

Rakousko mělo již ustanovení ohledně omezení odečitatelnosti výpůjčních nákladů (úroky, licence), jestliže tyto u příjemce nepodléhaly zdanění v min. výši 10 %.  V Rakousku kromě toho není možné použít daňové osvobození na dividendy, jestliže výplata dividend představuje u dceřiné společnosti daňově uznatelný výdaj. Tato ustanovení nebyla dosud na základě článku 9 směrnice ATAD změněna.

 

Další články autora Mag. Florian Würth© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design