Rozsáhlá novela zákona DPH pro rok 2019 a její přechodná ustanovení

26.3.2019

Značná část znovelizovaných ustanovení má účinnost od 1. dubna 2019. Rád bych však upozornil, že několik významných ustanovení má speciální úpravu účinnosti. Nejvýznamnější změny jsem již nastínil v mém Miniseriálu 8 nejvýznamnějších změn v DPH pro rok 2019.

V praxi to znamená, že občas je ustanovení účinné retrospektivně, např. k 1. lednu 2019, nebo naopak ustanovení má posunutou účinnost do budoucnosti. Pochopení přechodných ustanovení je důležité také pro správnou aplikaci novely zákona o DPH u těch ustanovení, u kterých se posuzují skutečnosti vzniklé do 31. března 2019, které mají dopad na DPH po 1. dubnu 2019.

Níže stručně rekapituluji podstatné změny v zákoně o DPH a přidávám interpretaci ke speciálním přechodným ustanovením.

  1. Nové chápání finančního leasingu

Správce daně mění svou správní praxi. Od 1. ledna 2020 se již pronájem movité věci s opcí na následnou koupi za minimální hodnotu téměř nebude vyskytovat. Důvodem je, že se nově bude toto ujednání považovat za finanční leasing s povinností odvést DPH při přenechání věci uživateli z celé hodnoty leasingu. Více se o tomto tématu rozepisuji v Miniseriálu (Díl 4. Finanční vs. operativní leasing).

Aby se zmírnily dopady a posílila právní jistota plátců daně, zanikající správní praxe bude nadále platit pro smlouvy o přenechání věci k užití (kde vlastnické právo k užívanému zboží bude nebo může být převedeno na jeho uživatele), které byly uzavřeny a u kterých bylo zároveň zboží přenecháno k užití do 31. prosince 2019.

  1. Výpočet DPH „shora“ a zaokrouhlování

Plátci daně budou mít ještě 6 měsíců na přizpůsobení svých SW, pokud jde o výpočet „shora“. V této lhůtě bude tolerován jak zanikající způsob, tj. výpočet přes koeficienty, tak způsob nový.

Příklad: Obdržení zálohy na zboží v základní sazbě ve výši 100 000 Kč. Výpočet DPH u zanikajícího způsobu = 100 000 Kč x 0,1736. Výpočet DPH novým způsobem = 100 000 Kč – 100 000 Kč / 1,21.

Musím však upozornit, že nové ustanovení ohledně (ne)zaokrouhlování je účinné již od 1. dubna 2019. Zaokrouhlení plateb v hotovosti již nemá vliv na DPH. Jestliže vystavím fakturu například na 99,90 Kč + 20,98 Kč DPH a chci na faktuře zobrazit zaokrouhlení, musím sledovat formu úhrady. V případě přijetí částky 121 Kč v hotovosti by mělo v záznamní povinnosti zůstat 99,90 + 20,98. V případě zaplacení stejné částky platební kartou nebo bankovním převodem se v záznamní povinnosti objeví částky 100 + 21.

  1. Poukazy

Jelikož směrnice Rady (EU) č. 2016/1065 měla účinnost již od 1. ledna 2019, stanovuje se, že plátce daně může postupovat u poukazů vystavených v období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 v souladu se zněním této novely zákona o DPH.

Ve velmi dohledné době Generální finanční ředitelství vydá k poukazům metodický pokyn včetně odpovědí na nejčastější dotazy.

Jelikož se jedná o jedno z největších témat této novely, věnuji se mu detailně v mém Miniseriálu (Díl 2. Jednoúčelový vs. víceúčelový poukaz). Tento článek je průběžně aktualizován v závislosti na informacích poskytovaných správcem daně.

  1. Opravy základu daně u nedobytných pohledávek

Asi nejzásadnější změna v roce 2019. Bohužel se správce daně snaží zamezit, aby plátce daně mohl žádat o vrácení DPH z nedobytných pohledávek v případě, že vyjmenované řízení započalo před 1. dubnem 2019.

V praxi to znamená, že pohledávka vymáhaná před novelou se řídí zákonem o DPH ve znění do 31. března 2019. Ve znění zákona o DPH do 31. března 2019 bohužel nalezneme možnost vrácení DPH pouze u přihlášených pohledávek v insolvenčních řízeních, u kterých soud prohlásil konkurz. Upozorňuji, že i v případě, že insolvenční řízení začalo před novelou a konkurz byl prohlášen po novele, postupuje se podle znění zákona o DPH do 31. března 2019.

Přechodná ustanovení se dotýkají také stavění tříleté lhůty pro možnost uskutečnění opravy základu daně. Lhůta neběží po dobu vyjmenovaného řízení, ale nejdříve od účinnosti této novely.

Příklad: Pohledávka s DUZP 1. dubna 2017, zahájení soudního vymáhání 1. dubna 2018, vymáhání ukončeno neúspěšně 1. dubna 2020. V tomto případě tříletá lhůta byla pozastavena pouze od 1. dubna 2019 do 1. dubna 2020.

Problematice opravy základu daně u nedobytných pohledávek se věnuji podrobně v mém Miniseriálu (Díl 1. Opravy základu daně u nedobytných pohledávek).

  1. Pokuty za porušení povinností v souvislosti s kontrolním hlášením

Povinnost uhradit pokutu zaniká, pokud nebyl platební výměr, kterým je rozhodnuto o této povinnosti, vydán do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti. Toto ustanovení platí i pro porušení povinností před účinností této novely.

Příklad: K porušení povinnosti došlo v září 2018, platební výměr nebyl vydán do 31. března 2019, pokuta zaniká.

Rád bych upozornil, že vedle tohoto zvláštního, ale vesměs pozitivního ustanovení, se do zákona o DPH dostává také ustanovení umožňující ve větší míře udělovat pokuty do výše 500 tis. Kč za závažné ztěžování nebo maření správy DPH. Správní praxe ukáže, jak bude tato tvrdá sankce aplikována.

Pro úplnost dodávám, že vysoké pokuty z kontrolního hlášení (10, 30, 50 tis. Kč) lze v jistých případech prominout. V roce 2019 je možné podat v souladu s  Pokynem GFŘ D-29 ve znění dodatku č. 3 žádost o prominutí následujících pokut:

  1. Úpravy odpočtu daně u významné opravy nemovité věci

V případě opravy započaté před účinností novely, která byla dokončena po účinnosti novely, se může plátce rozhodnout, jestli bude postupovat dle nového ustanovení § 78 da zákona o DPH.

Předpokládám, že většina plátců daně se takto nerozhodne. Jestliže plátce daně prodá nemovitost osvobozeně od DPH, určitě nebude chtít vracet část nárokovaného DPH z významné opravy.

Pouze v opačném případě by to dávalo smysl. V případě, že plátce daně nemá nárok na odpočet DPH z provedené opravy z důvodu, že nemovitost slouží pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet a má v plánu tuto nemovitost prodat jako zdanitelné plnění, může získat několik desetin odpočtu DPH z této opravy.

Zacházení s nemovitými věcmi z pohledu DPH v roce 2019 se také věnuji v mém Miniseriálu (Díl 3. Dodání a nájem nemovitých věcí ve 2019).

  1. Ostatní přechodná ustanoveníDalší články autora Petr Linx© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design