Slovenská implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

22.11.2018 Martin Kiňo

Nová smernica z dielne Európskej únie – Smernica ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) zabezpečuje, aby bola daň platená tam, kde sa vytvárajú zisky a hodnoty. Obsahuje záväzné opatrenia, ktoré musí Slovenská republika implementovať za účelom zamedzenia agresívneho daňového plánovania.

Cieľom tejto smernice je zároveň uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní podozrivých transakcií.

Slovenský zákon o dani z príjmov už v súčasnosti obsahuje určité opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom a stanovuje ďalšie pravidlá s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR.

Vplyvom implementácie pravidiel Smernice ATAD sa okrem slovenského zákona o dani z príjmov mení a dopĺňa aj slovenský zákon o správe daní (daňový poriadok). Zmena daňového poriadku je vyvolaná zavedením novej formy oslobodenia pre komerčné využívanie nehmotných aktív zákonom o dani z príjmov, pričom sa Finančnému riaditeľstvu SR ukladá povinnosť zverejňovania zoznamu daňovníkov, ktorí si uplatňujú oslobodenie tohto druhu.

Od 1. januára 2018 sa do slovenského zákona o dani z príjmov zaviedol osobitný daňový režim pre komerčné využívanie nehmotných aktív. Jedná sa o oslobodenie príjmov (výnosov) z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie udelených a registrovaných patentov a úžitkových vzorov, ale aj z použitia alebo za použitie počítačových programov (softvér).

Zavedením osobitného daňového režimu pre komerčné využívanie nehmotných aktív (tzv. patent box) sa vytvára motivácia pre daňové subjekty venovať sa vo svojej podnikateľskej činnosti aj výskumu a vývoju, nakoľko výsledky výskumu a vývoja a ich komerčné využitie bude podliehať výhodnejšiemu zdaneniu ako zvyšná podnikateľská činnosť.  Zároveň sa vytvára motivácia výsledky výskumnej a vývojovej činnosti registrovať na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Obdobne ako pri zvýšení odpočtu nákladov na výskum a vývoj aj v tomto prípade zavedenie tohto osobitného daňového režimu môže prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v SR.

Za účelom zvyšovania daňovej transparentnosti sa od 1. januára 2019 novelou daňového poriadku rozšíri zverejňovanie daňových subjektov o nové zoznamy daňových subjektov v súvislosti s ich odvodovými povinnosťami. Ide o zverejňovanie vybraných finančných inštitúcií (banky, pobočky zahraničných bánk) o platení osobitného odvodu týmito finančnými inštitúciami podľa osobitného predpisu za kalendárny rok  a tiež zverejňovanie daňových subjektov (fyzické alebo právnické osoby), ktoré majú postavenie regulovanej osoby podľa osobitného predpisu.

Rozširovanie počtu zverejňovaných zoznamov daňových subjektov o ich daňových povinnostiach ako aj o platení osobitných odvodov vybraných daňových subjektov je tiež jedným z prostriedkov v boji proti daňovým únikom. Všetky zoznamy daňových subjektov zverejňuje a bude zverejňovať finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy.

Další články autora Martin Kiňo© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design