Zaměstnanecké benefity

9.2.2017

Zvláště v době ekonomického růstu a nedostatku volných pracovních sil můžou zaměstnanecké benefity pomoct udržet si kvalitní zaměstnance a zvýšit jejich spokojenost. Vybírám pro vás nejvíce využívané benefity a jejich správné zdanění.

 

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění zaměstnance

Příspěvky zaměstnavatele, které v celkovém úhrnu nepřesahují 50 000 Kč ročně za všechny uvedené druhy pojištění, jsou osvobozeným příjem zaměstnance. Ke zvýšení limitu pro osvobození došlo s účinností od 1. 1. 2017. Podmínkou pro daňové osvobození je, že zaměstnanec musí ve smlouvě o penzijním připojištění nebo o soukromém životním pojištění sjednat výplatu až po 60 kalendářních měsících a zároveň nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Podmínky pojistné smlouvy nesmí umožnit výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Daňové výhody nelze využít v případě, kdy zaměstnavatel poskytne příspěvek ve finanční podobě přímo zaměstnanci.

U zaměstnavatele jsou tyto příspěvky zaměstnancům daňově uznatelným výdajem vždy bez ohledu na jejich výši, pokud jejich poskytování vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy.

 

Příspěvek na zdravotní, kulturní, sportovní služby a rekreaci

Zaměstnavatel může zaměstnanci i jeho rodinným příslušníkům poskytnout benefit v podobě návštěvy divadla, masáží či rehabilitací, lékařských prohlídek a vyšetření, očkování, členství ve fit centru nebo návštěvy sportovního utkání. Všechny tyto benefity jsou osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti za předpokladu, že se jedná výhradně o nepeněžní plnění zaměstnavatele. Od daně jsou osvobozeny výše uvedené nepeněžní příspěvky bez omezení výše. Jedinou výjimkou je příspěvek na rekreaci, který může být osvobozen pouze do výše 20 000 Kč za kalendářní rok.

U zaměstnavatele se vždy jedná o daňově neúčinný náklad. Výdaj musí být hrazen z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiného sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo jde o nedaňový náklad.

 

Příspěvek na umístění dítěte do mateřské školky

Výdaje na provoz vlastní mateřské školy nebo příspěvek na provoz mateřské školy zajištěný jiným subjektem jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. U zaměstnance se jedná o zdaňovaný příjem daní z příjmu ze závislé činnosti. Zaměstnavatel se může rozhodnout, že nepeněžní příspěvek bude považovat za daňově neuznatelný náklad, pak bude nepeněžní příspěvek u zaměstnance osvobozeným příjmem.

 

Doprava zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání

Pokud zaměstnavatel poskytuje dopravu zaměstnanci do zaměstnání a ze zaměstnání bezplatně, jedná se na straně zaměstnance o nepeněžní příjem ve výši ceny obvyklé, kterou by zaplatil při použití veřejné dopravy. Tento nepeněžní příjem zaměstnance podléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti. Jestliže zaměstnavatel hradí zaměstnanci výdaje za spotřebované pohonné hmoty v souvislosti s cestou do a ze zaměstnání jeho soukromým osobním automobilem na základě předložených paragonů o nákupu pohonných hmot, bude tento peněžní příjem zaměstnance rovněž předmětem zdanění.

Podmínkou daňové uznatelnosti těchto výdajů na straně zaměstnavatele je, že toto nepeněžní nebo peněžní plnění upravuje kolektivní smlouva, vnitřní předpis, popřípadě přímo pracovní či jiná smlouva uzavřená se zaměstnancem.

 

Poskytování bezúplatného přechodného ubytování zaměstnancům

Hodnota přechodného ubytování poskytnutého zaměstnavatelem je pro zaměstnance osvobozeným příjmem pouze tehdy, pokud:

Pokud by však šlo o peněžní příspěvky zaměstnavatele na bydlení zaměstnance v místě jeho bydliště v bytě nebo rodinném domku, bude tento příjem u zaměstnance podléhat zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti.Veškeré výdaje spojené s přechodným ubytováním zaměstnanců mohou být u zaměstnavatele daňově uznatelný výdaj, jestliže poskytování tohoto peněžního či nepeněžního plnění upravuje kolektivní smlouva, vnitřní předpis nebo přímo pracovní smlouva.

 
Další články autora Michaela Srpová© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design