Zdanění při přemístění majetku mezi stálou provozovnou a zřizovatelem (Exit Taxation)

7.3.2018 Lenka Lopatová Lenka Lopatová - lenka.lopatova@moorestephens.cz

V minulém vydání newsletteru jsme upozorňovali na návrh novely zákona o dani z příjmů. Ta se dotýká nejen odčitatelnosti dosud daňově účinných výpůjčních nákladů, ale významným způsobem změní také způsob zdanění stálých provozoven.

Smyslem navržené právní úpravy je zdanit evidenční přeřazení jakéhokoliv majetku a převedení obchodních činností mezi stálou provozovnou a jejím zřizovatelem ve směru z České republiky do zahraničí. Půjde o situace, kdy nebude docházet ke změně vlastnictví a u nehmotného majetku mnohdy ani k fyzickému pohybu. Nový institut zdanění je nazýván zdanění při odchodu, neboť bude postihovat také přemístění majetku a činností vedoucí k zániku stálé provozovny.

Na přemístění do jiné daňové jurisdikce se bude hledět jako na prodej sobě samému. Prodejní cena bude stanovena, jako by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích, tedy v  úrovni tržní ceny. Bude možné ji snížit o daňovou zůstatkovou hodnotu přemisťovaného majetku.

Je důležité si uvědomit, že zdanění  bude podléhat také oběžný majetek, jakým jsou například zásoby materiálu. Okamžikem, dle kterého bude stanoveno období, ve kterém má být přemístění majetku zdaněno, bude evidenční převedení majetku do zahraničí.

Obdobný přístup bude aplikován i na případy majetku přemístěného do České republiky. Odpisy až do výše fiktivní prodejní ceny bude moci stálá provozovna uplatnit jako daňově účinný výdaj za předpokladu, že přemístěný dlouhodobý majetek zaeviduje a bude jej používat pro dosahování příjmů na území České republiky.

Nová zákonná úprava by měla být účinná nejpozději od 1. 1. 2020. Zahraničním zřizovatelům stálých provozoven přinese nové povinnosti jak v oblasti daňové evidence, tak v oblasti převodních cen. Doporučujeme včas prověřit  inventuru evidencí majetku umístěného na území České republiky a zvážit zpracování dokumentace k převodním cenám.

Další články autora Lenka Lopatová

© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design