Znáte své povinnost týkající se rozsahu vykazování?

25.9.2018

Velká novela zákona o účetnictví z roku 2016 přinesla rozdělení společností do jednotlivých kategorií účetních jednotek. Prvotní začlenění bylo provedeno na základě výsledků a informací z účetní závěrky sestavené před účinností této novely, a to podle kritérií, kterými jsou aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců.

S jednotlivými kategoriemi jsou úzce spojeny odlišné povinnosti související s rozsahem vykazování a zveřejňování účetních informací nebo povinnosti mít účetní závěrku ověřenou statutárním auditorem.

Přechod mezi jednotlivými kategoriemi je možný tehdy, pokud účetní jednotka ve dvou po sobě následujících účetních období, na základě výsledků z řádné účetní závěrky, překročí dvě hraniční kritéria jiné kategorie. Poté společnost změní svou kategorii  od počátku bezprostředně následujícího účetního období.

Co to znamená? Pokud sestavujete účetní závěrku s rozvahovým dnem 31. 12., tak právě k 31. 12. 2018 může poprvé dojít ke změně kategorie a budete nuceni sestavit a zveřejnit účetní závěrku k 31. 12. 2018 v souladu s novými povinnostmi dané kategorie. Například v případě změny malé účetní jednotky na střední budete nově povinni sestavit a zveřejnit výkaz o změnách ve vlastním kapitálu a výkaz cash flow jak za běžné, tak minulé účetní období. Nezapomeňme, že určení povinnosti statutárního auditu účetní závěrky je navázáno na kategorizaci účetních jednotek, která může mít jednak vliv na pozdější termín podání přiznání k dani z příjmu právnických osob nebo také na povinnost nejvyššího orgánu určit auditora.

Tato změna se může dotknout společností, které se posunou z kategorie mikro do malých účetních jednotek. V případě nesplnění povinností souvisejících s danou kategorií se vystavujete riziku udělení pokuty až do výše 6 % z hodnoty aktiv netto.
Další články autora Kamila Marešová© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design